Med modern evidensbaserad kognitiv beteendeterapi där patienten står i fokus är syftet är att ändra på invanda rutiner och beteendemönster

Psykoterapi / Kognitiv Beteende Terapi (KBT)

 

KBT- Kognitiv beteendeterapi är en psykoterapiform som grundar sig på forskning och teoribildning inom inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. Tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. I KBT betonas samarbete, där både terapeut och klient förväntas vara aktiva. Klienten får hemuppgifter mellan sessionerna. Behandlingsarbetet baserar sig på en beteendeanalys. I den analyseras klientens problem, hur de uppstått och vad som vidmakthåller dem.

Terapeuten undervisar, förklarar och gör problemen begripliga utifrån KBT-teorier. Behandlingsinterventioner förklaras tydligt hur de ska gå till och varför man gör dem. Tydliga och konkreta behandlingsmål formuleras och behandlingsarbetet utvärderas efter behandlingen. Behandlingsformatet varierar. KBT kan bedrivas individuellt, i grupp, familj eller par.

KBT har på vetenskapliga grunder visat sig vara en effektiv behandlingsmetod vid de flesta psykiska problem som exempelvis:
-Sömnstörningar, kronisk smärta, huvudvärk, stress
-Depression, ångest, fobier, tvångssyndrom, posttraumatisk stressyndrom, hypokondri
-Ätstörningar
-Missbruksproblem
-Organisationsproblem- konfliktlösning

Klicka här för att komma tillbaka till Totalhälsans förstasida.