Företagshälsovården arbetar för att förbättra kvaliteten i arbetslivet. Att ha tillgång till en väl fungerande företagshälsovård är att investera i sina anställdas hälsa och välmående.

Lagstadgade kontroller i arbetslivet

Föreskrifterna från arbetsmiljöverket innehåller regler och råd om arbetsmiljörelaterade medicinska kontroller. Här beskrivs när och hur sådana kontroller ska ske eller bör anordnas, hur man hanterar resultaten av kontrollerna med mera.

Lagstadgade kontroller vilar på tre ben; medicinska kontroller, tjänstbarhetsintyg och hälsokontroller.
Arbetsmiljölagen och kollektivavtalen anger vem som ska genomgå dessa kontroller och hur ofta.

Totalhälsan hjälper företag med kontroller i arbetslivet dels att utföra dem men även att kontinuerligt informera anslutna företag om villkor och tillämpning av stadgar och lagar från arbetsmiljöverket. Föreskrifterna från arbetsmiljöverket gäller för alla arbetsgivare. Med arbetsgivare likställs även den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin verksamhet. Med arbetstagare likställs även den som hyrts in för att utföra arbete i verksamheten.

Hälsoundersökning undersökning där läkaren inte behöver medverka i undersökningen av varje enskild individ. Läkaren ansvarar dock för den slutliga bedömningen. Undersökningen kan genomföras med hjälp av ett frågeformulär, ett enskilt samtal och/eller kroppsundersökningar och provtagningar.

Medicinsk kontroll arbetsgivarens skyldighet att organisera medicinsk kontroll, erbjuda de anställda att genomgå denna och se till att endast de som genomgått medicinsk kontroll sysselsätts med det arbete som föranleder kontrollerna.

Tjänstbarhetsbedömning läkarens bedömning om den undersöktes hälsotillstånd tillåter att denne får sysselsättas med de arbetsuppgifter som den medicinska kontrollen avser.

 

Medicinska kontroller & Tjänstbarhetsintyg

-Bly / Kadmium
-Fibrosframkallande damm (Asbest / Kvarts / Syntetiska oorganiska fibrer)
-Härdplaster
-Höjd-, Mast-, Stolparbete
-Joniserande strålning
-Järnväg
-Nattarbete
-Rök- och kemdykning
-Vibrationer

 

Klicka här för att komma tillbaka till Totalhälsans förstasida