Hos oss kan du som företagare eller privatperson genomföra olika slags hälsoundersökningar. Vi hjälper er att hitta den hälsokontroll som är mest relevant för er del.

Hälsokontroller och tester

Vad är en Hälsokontroll?
En hälsoundersökning eller hälsokontroll innefattar en undersökning, men innehåller ofta även en riskbedömning med återkoppling och ett informativt, rådgivande eller motiverande samtal i anslutning till undersökningen för att förändra eller minimera risken för ohälsa.

Det finns flera olika standardiserade hälsoundersökningsmetoder som vi använder för screening av riskfaktorer för ohälsa. De flesta av dessa undersökningar använder enkäter med frågor om levnadsvanor, hälsa och ohälsa. Det kan även inkludera objektiva mätningar samt laboratorieanalyser. Återkoppling av resultaten kan ske på både individ- och gruppnivå. Det är i sammanhanget viktigt att hälsokontroller inte förväxlas med medicinska kontroller som är lagstadgade och finns i vissa kollektivavtal för vissa yrkesgrupper. Exempelvis biologisk exponeringskontroll, läkarundersökning, hälsoundersökning och tjänstbarhetsbedömning som finns reglerade i Arbetsmiljöverkets föreskrifter som en FHV också har i uppdrag att utföra.

 

Vad är syftet med en Hälsokontroll?
Hälsoundersökningar används oftast för att identifiera de individer i risk som kan ha nytta av en intervention. Utformningen av hälsoundersökningen är beroende på uppdragsbeskrivningen mellan FHV och arbetsgivarna men bör alltid resultera i olika interventioner och uppföljningar till hälsokontrollen.

En hälsoundersökning ska identifiera individer med risk för framtida ohälsa där hälsofrämjande och förebyggande åtgärder kan ha positiv effekt. Detta antas på sikt kunna minska antalet individer med ohälsa, sjukskrivning, bristande arbetsförmåga med mera. Identifieringen av dessa riskindivider baseras ofta på biometriska tester; kondition, vikt/längd, blodtryck, blodfettvärden och frågeformulär kring levnadsvanor. Förhoppningen är att minska antalet individer med ohälsosamma levnadsvanor genom att återkoppla testresultaten, följa upp och skapa interventioner.

 

Vilka är fördelarna med regelbundna Hälsokontroller?
Forskning visar tydligt att hälso- och levnadsvaneuppföljning med olika typer av uppföljande insatser ger positiva effekter på olika hälsobeteenden, biologiska riskmarkörer, kroppssammansättning samt sjuknärvaro och sjukfrånvaro. HLU som inkluderar en intervention eller en kombination av olika interventioner (multimodal) har goda resultat medan undersökningar som inte inkluderar interventioner eller uppföljningar har liten effekt. En av de senaste genomförda översikterna påvisar även att HLU är en kostnadseffektiv investering för arbetsgivare.

Den ekonomiska nyttan med hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen som påvisats i forskning visar att för varje satsad krona så får man två kronor tillbaka. I bland annat en svensk studie som genomfördes inom process -och verkstadsindustrin påvisades en produktivitetsökning på mellan 3-5 %.

Sammanfattningsvis finns det vetenskapligt stöd för att hälso- och levnadsvaneuppföljning via arbetsplatsen som kombineras med uppföljande insatser, har en positiv effekt på ett antal hälsobeteenden, kroppssammansättning, biologiska riskmarkörer samt förekomsten av sjukfrånvaro och sjuknärvaro. Starkast stöd har HLU med multimodala insatser anpassade till de hälsobeteenden som avses förändras. Identifiering av risker och riskpersoner/grupper kan ske genom individuella riskbedömningar i form av hälsosamtal etc. eller via frågeformulär till grupper av anställda. De uppföljande insatserna bör genomföras under en längre period under åtminstone mellan 3-6 månader. Stöd finns även för att HLU är en kostnadseffektiv investering för arbetsgivare.

Hälsoprofilbedömning (HPB):

Utförs tillsammans med företagssköterska, här ingår:

 • Livsstilsformulär med analys och rådgivning
 • Blodtrycksmätning, syntest, längd- och viktmätning
 • Provtagning, inkluderar sänka, blodvärde, blodsocker, blodfetter
 • Konditionstest på cykel

 

Liten Hälsokontroll:

Utförs tillsammans med läkare här ingår:

 • Livsstilsformulär
 • Laboratorieprover
 • Läkarundersökning med kontroll av hjärta, lungor, buk, sköldkörtel, blodtrycksmätning

 

Stor Hälsokontroll:

Utförs tillsammans med naprapat och läkare, här ingår:

 • Livsstilsformulär med analys och rådgivning
 • Blodtrycksmätning, syntest, längd och viktmätning
 • Laboratorieprover
 • Läkarundersökning med kontroll av hjärta, lungor, buk, sköldkörtel
 • Funktionsbedömning av naprapat med styrke- och rörlighetstester
 • Konditionstest på cykel, alt. hörseltest, spirometri eller EKG

 

Tillägg till dessa tjänster kan vara:

 • EKG
 • Hörseltest
 • Spirometri

Med utgångspunkt från detta utförs en riskvärdering samt att Totalhälsan sätter upp individuella mål för hur var och en kan leva för att må bättre. Resultaten kan även användas som underlag för diskussioner med arbetsgivaren om förbättringar i arbetsmiljön.

Vi utför även särskilt anpassade hälsokontroller som uppfyller kraven i de olika kollektivavtalen Byggnads och Målareförbundet, kontakta oss för offert och information så berättar vi mer.

 

Klicka här för att komma tillbaka till Totalhälsans förstasida