Företagshälsovården arbetar för att förbättra kvaliteten i arbetslivet. Att ha tillgång till en väl fungerande företagshälsovård är att investera i sina anställdas hälsa och välmående.

 

 

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS2005:6)

Föreskrifterna från arbetsmiljöverket innehåller regler och råd om arbetsmiljörelaterade medicinska kontroller. Här beskrivs när och hur sådana kontroller ska ske eller bör anordnas, hur man hanterar resultaten av kontrollerna med mera. Totalhälsan hjälper företag med medicinska kontroller i arbetslivet dels att utföra dem men även att kontinuerligt informera anslutna företag om villkor och tillämpning av stadgar och lagar från arbetsmiljöverket. Föreskrifterna från arbetsmiljöverket gäller för alla arbetsgivare. Med arbetsgivare likställs även den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin verksamhet. Med arbetstagare likställs även den som hyrts in för att utföra arbete i verksamheten.

Läkarundersökning individinriktad undersökning som läkare ansvarar för och där denne medverkar i undersökningen av varje enskild arbetstagare.

Hälsoundersökning undersökning där läkaren inte behöver medverka i undersökningen av varje enskild individ. Läkaren ansvarar dock för den slutliga bedömningen. Undersökningen kan genomföras med hjälp av ett frågeformulär, ett enskilt samtal och/eller kroppsundersökningar och provtagningar.

Tjänstbarhetsbedömning läkarens bedömning om den undersöktes hälsotillstånd tillåter att denne får sysselsättas med de arbetsuppgifter som den medicinska kontrollen avser.

Medicinsk kontroll arbetsgivarens skyldighet att organisera medicinsk kontroll, erbjuda de anställda att genomgå denna och se till att endast de som genomgått medicinsk kontroll sysselsätts med det arbete som föranleder kontrollerna.

Källa: Arbetsmiljöverket

 

Obligatoriska medicinska kontroller

Bly / Kadmium
med tjänstbarhetsbedömning

Arbetsgivare ska ordna med medicinska kontroller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet, för arbetstagare som sysselsätts eller kommer att sysselsättas i blyarbete.

Tidpunkt för läkarundersökning: Innan arbete påbörjas samt vart tredje år (räknat from dagen arbetet påbörjades)

 

Fibrosframkallande damm (Asbest / Kvarts / Syntetiska oorganiska fibrer)
med tjänstbarhetsbedömning
Personer med känsliga luftvägar vid exempelvis astma kan få betydande svårigheter med irritation från damm i yrket. Exempel på sådana yrken är byggnadsarbetare, elektriker och isolerare.

Läkarundersökning syftar till att så tidigt som möjligt påvisa sjukliga förändringar, främst i lungvävnad eller lungsäck och utröna om det i det enskilda fall finns behov av att företa ytterligare medicinsk utredning med anledning av gjorda undersökningsfynd. Efter utförd undersökning utfärdas intyg till arbetsgivare.

Tidpunkt för läkarundersökning: Innan arbete påbörjas samt vart tredje år (räknat from dagen arbetet påbörjades)

 

Härdplaster
med tjänstbarhetsbedömning
-Diisocyanater / Organiska syraanhydrider (H334)
-Etyl-2-cyanoakrylat / Metyl-2-cyanoakrylat (om mer än 30 min/v)

Tidpunkt för läkarundersökning: Efter sex månaders arbete samt vart annat år (tidigare vid besvär)

 

Höjd-, Mast-, Stolparbete
med tjänstbarhetsbedömning
Definitionerna av höjdarbete finns i föreskrifterna om mast och stolparbete, AFS 2000:06.

Tidpunkt för läkarundersökning: Innan arbete påbörjas samt varje år (räknat from dagen arbetet påbörjades)

 

Joniserande strålning
En hälsoundersökning för personer som ska och/eller är sysselsatta i arbete med joniserande strålning. Samma strålskyddsregler ska gälla för externa personer som för den ordinarie personalen. Förhållandena regleras i föreskrifter från Statens Strålskyddsinstitut (SSI FS1996:3 och SSI1998:6)

 

Järnväg
Järnvägsinspektionen föreskriver om regelbundna hälsoundersökningar vid arbete vid järnväg, tunnelbana och spårväg.

 

Nattarbete
Arbetsgivare är skyldig att erbjuda medicinska kontroller enligt AFS 2005:6 ‘Medicinska kontroller i arbetslivet’.

Tidpunkt för läkarundersökning: Innan arbete påbörjas samt vart sjätte år (vart tredje år from att personen fyller 50 år)

 

Rök- och kemdykning
med tjänstbarhetsbedömning

Tidpunkt för läkarundersökning: Innan arbete påbörjas samt varje år (räknat from dagen arbetet påbörjades)

 

Vibrationer
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vilka regler som gäller för vibrationer finns i AFS 2005:15. Det är arbetsgivaren som är skyldig att utreda om vibrationsexponeringen för enskilda arbetstagare är så pass hög att åtgärder krävs. Arbetsgivaren skall erbjuda medicinsk kontroll till de arbetstagare som exponeras för vibrationer.

Tidpunkt för läkarundersökning: Innan arbete påbörjas samt vart tredje år (räknat from dagen arbetet påbörjades)

 

Övriga intyg
– Livsmedel
– Lärling
– Syn och hörsel samt färgseende

 

 

Klicka här för att komma tillbaka till Totalhälsans förstasida