Totalhälsan i Uppsala är specialiserade på att hjälpa till med arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljölagstiftningen

Fr.o.m. 1 Juli 2003 skedde en skärpning av arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:1, systematiskt arbetsmiljöarbete vilket innebar ett tydligt ökat krav på att föreskriften efterlevs på arbetsplatsen. Totalhälsans arbetsmiljöingenjör informerar om nya lagar och förordningar och hur de skall efterlevas. En konkret handlingsplan utformas för arbetsplatsen. Vissa arbetsmetoder kan behöva bedömas utifrån eventuella risker. Mätningar av belysning, buller, ventilation, damm utförs. Information om risker med vissa kemiska ämnen samt gällande lagstiftning för dessa. Råd i samband med om – och tillbyggnad så att de nya arbetsplatserna får rätt ergonomiska utformning.

Psykosocial arbetsmiljö

Den psykosociala arbetsmiljön omfattar det som inte är fysiskt i vår arbetsmiljö, det kan exempelvis handla om sådant som personlig utveckling i arbetet, anställningstrygghet, samarbete med kollegor, konflikter på arbetsplatsen, mobbning, diskriminering och otydligt ledarskap. Arbetsgivaren har ansvar för den psykosociala arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen och det kan innebära att förändringar som kan påverka den psykosociala arbetsmiljön skall riskbedömas.

Krishantering

Krisstöd vid hot, våld och olyckor på arbetsplatsen kan ske omgående av läkare, företagssköterska och vid behov psykolog.

Alkohol – och drogmissbruk

Enligt arbetsmiljölagen och AFS 1996:6 ”Internkontroll” krävs att arbetsgivaren måste kunna hantera missbruksproblem av skiftande slag samt ha en plan för handläggning av dessa ärenden. På Totalhälsan kan vi bistå med kompetent och professionell hjälp och rådgivning vid eventuella missbruksproblem på arbetsplatsen. Den anställde informeras om att denne måste medverka vid utredningen och ett behandlingsprogram utarbetas som exempelvis kan bestå av ett avtal som upprättats med den missbrukande. Testning av alkohol och droger utförs av Totalhälsan.

Arbetsorganisationen

Om den anställdes ohälsa har sin grund i arbetsorganisatoriska brister har Totalhälsan tillgång till beteendevetare som kan ge råd både enskilt och i grupp om lämpliga åtgärder. Klicka här för att komma tillbaka till Totalhälsans förstasida