Företagshälsovården arbetar för att förbättra kvaliteten i arbetslivet. Att ha tillgång till en väl fungerande företagshälsovård är att investera i sina anställdas hälsa och välmående.

Vad är företagshälsovård?

 

Företagshälsovårdens uppgift är bland annat att utesluta eller minimera risker i arbetsmiljön. Om ett företag, organisation och arbetsgivare inte har tid, möjlighet eller tillräcklig kunskap att minska riskerna på arbetsplatsen bör en företagshälsovård anlitas. Hjälpen blir då ett komplement till det egna arbetsmiljöarbetet i företaget..

Företagshälsovården kan hjälpa till med sjukskrivning, arbetsanpassning och rehabilitering för dem som har blivit sjuka. De kan också hjälpa till med rutiner för hur man fångar upp tidiga tecken på att någon mår dåligt och hur kontakten med sjukskrivna ska skötas.

Vad som framförallt utmärker företagshälsovården är att den ska betraktas som en resurs med specialistkompetens till ert företag. Med specialistkompetens menas en företagshälsovård med flera olika kompetenser med kunskap inom olika områden. Områden som kräver särskild expertis kan exempelvis vara arbetsorganisation, beteendevetenskap, ergonomi, medicin, rehabilitering och teknik. Detta innebär bland annat att ni som företag inte behöver vända sig till flera olika instanser för att få hjälp med  er arbetsmiljö och hälsa.

Företagshälsovård kan antingen köpas in av företaget eller finnas som en egen enhet inom företaget. Det finns omkring 450 företagshälsor runt om i landet. Ungefär 65 procent av alla sysselsatta i Sverige har tillgång till företagshälsovård.

 

Varför ska man ansluta sig till en företagshälsovård?

 

På Totalhälsan har vi en bred kompetens och mångårig erfarenhet inom olika yrkesområden. Vi hjälper företag att systematiskt arbeta med hälsan i företaget för att skapa en arbetsmiljö av god kvalitet när det gäller fysiska, psykiska och sociala faktorer. Vi välkomnar både fåmans bolag och företag med många anställda. Vårt mål är att just du och ditt företag skall få tillgång till en företagshälsovård anpassad för era behov.

Arbetsmiljöarbetet
I Sverige har vi en arbetsmiljölagstiftning som styrs och följs upp av Arbetsmiljöverket och Arbetsmiljöinspektionen respektive. Enligt Arbetsmiljölagen (AML) ska alla arbetsgivare ansvara och ha ett fortgående system för att;
-planering
-ledning
-genomförande
-uppföljning
-revidering

Detta sammantaget kalla arbetsmiljöarbete. AML ställer också krav på arbetsgivaren vad avser arbetsanpassning och rehabilitering. Det krävs att arbetsgivaren organiserar detta arbete på lämpligt sätt – att det finns mål, ansvarsfördelning och rutiner för arbetet med anpassning och rehabilitering. För det övergripande arbetsmiljöarbetet är företagets ledning ytterst ansvarig.

Arbetsmiljön är viktig
Arbetsmiljö är det som omger oss på vår arbetsplats. Allt från lokalerna, ljuset, ljudet, arbetsredskap, maskiner, och inventarier till människorna och relationerna omkring oss, kollegor, chefer och kunder. Men vår arbetsmiljö består också av hur våra arbetsuppgifter utförs, omfattningen på uppgifter och storleken på resurser, hur organisationen är utformad och vilka rutiner ni var på arbetsplatsen. Vidare och om vi kan påverka eller styra vårt arbete och om vi känner att vi gör ett viktigt jobb och att vi får uppskattning för det.

Arbetsgivarens skyldigheter
Arbetsmiljölagen ålägger arbetsgivaren omfattande skyldigheter när det gäller att undanröja risker i arbetsmiljön. I enlighet med arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Och arbetsgivaren ska noggrant beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av arbete i företagets regi. Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar skall underhållas väl. Arbetsgivaren har skyldighet att erbjuda den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver.

Med det i åtanke är det viktigt att vara ansluten till en företagshälsovård. Inte minst på att det kan vara svårt för enskilda företag att hålla reda på alla lagar och regler men även hur de ska tillämpas. Vidare så kräver oftast ett arbetsmiljöproblem olika flera specialiteter. Med en företagshälsovård kan ert företag få hjälp med alla kompetenser samlade under ett tak. En företagshälsovård har möjlighet att föreslå, planera och följa upp olika anpassningsåtgärder och inte sällan sker det i samverkan med andra aktörer som  Försäkrings- kassan, Arbetsmiljöinspektionen, Primärvården och Socialtjänsten.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om företagshälsovård och vad som krävs för att ansluta er till Totalhälsan!

 

5 anledningar att välja Totalhälsan

1. Bibehållen produktivitet och effektivitet
Om en anställd blir sjuk drabbas företaget av produktionsbortfall som kanske inte kan ersättas via vikarier eller att andra tar över arbetsuppgiften. Sårbarheten ökar ju mindre företaget är på grund av att en person ofta utför flera arbetsmoment. Arbetsbelastningen ökar för de kvarvarande.

2. Kostnader för sjuklön
Arbetsgivaren betalar de första 14 dagarna hel sjuklön till den sjukskrivne. Detta kan snabbt innebära stora kostnader vid sjukfrånvaro.

3. Förebyggande arbetsmiljöåtgärder
Tillgång till företagshälsovård gör att både arbetstagare och arbetsgivare söker hjälp i tid för förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Företagshälsovårdens främsta uppgift är att förebygga och minska alla slags risker i arbetsmiljön.

4. Medicinska kontroller & Hälsokontroller
Vi utför alla medicinska kontroller som krävs i arbetslivet och skräddarsyr hälsoundersökningar som passar verksamheten. Med utgångspunkt från detta utförs en riskvärdering av arbetsmiljön samt att alla anställda kan få individuella mål för hur var och en kan ändra sin livsstil för att må bättre på sin arbetsplats.

5. Snabb hjälp vid akuta besvär
Direkt besked när du eller dina anställda kan få hjälp av oss. Korta väntetider för besök och även telefonrådgivning vid behov.

Klicka här för att komma tillbaka till Totalhälsans förstasida